Negacija sa nicht i kein I

NEGACIJA SA NICHT

  • negacija cijelog sadržaja rečenice:

Er arbeitet. – Er arbeitet nicht.

Er hat gestern gearbeitet. – Er hat gestern nicht gearbeitet.

Kod glagola sa prefiksom nicht stoji na kraju ispred odvojivog prefiksa:

Ich fahre heute weg. – Ich fahre heute nicht weg.

U rečenicama sa modalnim glagolom ili u futuru nicht stoji isto pri kraju ispred samostalnog glagola:

Ich will heute wegfahren. – Ich will heute nicht wegfahren.

Wir werden wegfahren. – Wir werden nicht wegfahren.

  • negiranje pridjeva:

Das ist schön. – Das ist nicht schön.

Sie ist jung. – Sie ist nicht jung.

  • negiranje priloga:

Sie spricht laut. – Sie spricht nicht laut.

Er spielt gerne Fußball. – Er spielt nicht gerne Fußball.

  • negiranje priložnih oznaka

Er lebt in Frankreich. – Er lebt nicht in Frankreich.

Sie kommt um 19 Uhr. – Sie kommt nicht um 19 Uhr.

Ich bin mit dem Auto gefahren. – Ich bin nicht mit dem Auto gefahren.

Wir wohnen in der Charlottenstraße. – Wir wohnen nicht in der Charlottenstraße.

  • negacija osobnih/ličnih imena

Das ist Peter. – Das ist nicht Peter.

Das ist Monikas Kind. – Das ist nicht Monikas Kind.

  • negacija osobnih/ličnih zamjenica:

Wir haben ihn gesehen. – Wir haben nicht ihn gesehen. (Nismo vidjeli njega) Regularan red riječi bi bio: Wir haben ihn nicht gesehen (Nismo ga vidjeli), međutim kada negaciju stavimo ispred zamjenice, onda je ta zamjenica naglašena. Poslije Wir haben nicht ihn gesehen bi mogla da stoji sondern-rečenica ako želimo da naglasimo koga smo to vidjeli ako nismo njega:

Wir haben nicht ihn gesehen, sondern seine Frau. – Nismo njega vidjeli već njegovu suprugu.

Ich habe das gesagt. – Nicht ich habe das gesagt. – u ovom primjeru nicht stoji na početku rečenice i naglašeno je. I u ovom slučaju bismo mogli dodati još jednu sondern – rečenicu, koja bi glasila:   Nicht ich habe das gesagt, sondern er. Nisam ja to rekao nego on.

  • negacija posesivnih zamjenica:

Das ist meine Schwester. – Das ist nicht meine Schwester.

Das sind eure Kinder. – Das sind nicht eure Kinder.

  • negacija imenica sa određenim članom:

Sie hat nicht den Tisch bestellt.

Wir haben nicht das Auto gesehen. I u ovim primjerima se radi o naglašenoj negaciji , pa  možemo dodati sondern- rečenicu:

Sie hat nicht den Tisch bestellt, sondern einen anderen.

Das sind nicht eure Kinder, sondern meine.

NEGACIJA SA KEIN

  • uz pomoć riječi kein, keine-… negiramo imenice:

Ich backe Kuchen. – Ich backe keinen Kuchen.

Er kocht Suppe. – Er kocht keine Suppe.

Das ist ein Affe. – Das ist kein Affe.

Robert hat ein Auto. – Robert hat kein Auto.

Negacija sa kein u množini:

Sofia hat drei Kinder. – Sofia hat keine Kinder.

Sie isst Äpfel. – Sie isst keine Äpfel.