Komparacija pridjeva u njemačkom jeziku

U komparaciji razlikujemo: pozitiv, komparativ i superlativ.

POZITIV

Pozitiv je osnovni oblik pridjeva, npr.: schön, schnell, laut, klein.

Poređenje se takođe može vršiti u pozitivu uz pomoć izraza:

so…wie, ebenso……wie, genauso…wie

Mein Auto ist ebenso schnell wie dein Auto. Moj auto je isto toliko brz kao tvoj auto.

Unser Haus ist genauso groß wie euer Haus. Naša kuća je isto toliko velika kao vaša kuća.

Dein Kind ist so alt wie mein Kind. Tvoje dijete je isto toliko staro kao moje dijete.

KOMPARATIV

U komparativu na osnovni oblik pridjeva dodajemo – er :

klein – kleiner (mali-manji); schnell – schneller (brz-brži);

schön – schöner (lijep – lijepši)

Marion ist schneller als Ines. Marion je brža od Ines.

Deine Wohnung ist schöner als unsere Wohnung. Tvoj stan je lijepši od našeg stana.

Der Tisch ist kleiner als der andere Tisch. Taj stol je manji od drugog stola.

SUPERLATIV

Superlativ možemo graditi na dva načina:

  • am + pridjev na koji dodajemo – sten ili –esten:

am schönsten; am billigsten, am neuesten, am kältesten

Marion ist am schnellsten. Marion je najbrža.

Deine Wohnung ist am schönsten. Tvoj stan je najljepši.

Der Tisch ist am kleinsten. Ovaj stol je najmanji.

  • der,die,das + pridjev na koji dodajemo nastavke -ste ili -este:

der, die, das schönste; der,die,das süßeste, der,die,das kleinste itd.

Marion ist die schnellste.

Deine Wohnung ist die schönste.

Der Tisch ist der kleinste.

Der Monat Juli ist der heißeste (Monat).

Der Monat Juli ist am heißesten.

Ich esse Käse gern, Obst esse ich lieber und Gemüse esse ich am liebsten.

Wer ist die fleißigste Schülerin?

Bist du der beste Student?

Ist das die billigste Waschmaschine?

Pridjevi koji završavaju na d/t ili na s/ß/x/z grade superlativ sa – esten i –este. Ovo e se dodaje radi lakšeg izgovora. Primjeri:

laut – lauter – am lautesten/der,die,das lauteste

spitz – spitzer – am spitzesten/der,die,das spitzeste

süß – süßer – am süßesten/der,die,das süßeste

Komparacija pravilnih pridjeva

Pozitiv Komparativ Superlativ Superlativ
  -er am (e)sten der,die,das + (e) ste
schön schöner am schönsten der,die,das schönste
klein kleiner am kleinsten der,die,das kleinste
hell heller am hellsten der,die,das hellste
süß süßer am süßesten der,die,das süßeste
lieb lieber am liebsten der,die,das liebste
leise leiser am leisesten der,die,das leiseste
dünn dünner am dünnsten der,die,das dünnste
nett netter am nettesten der,die,das netteste
weiß weißer am weißesten der,die,das weißte
leise leiser am leisesten der,die,das leiseste
bunt bunter am buntesten der,die,das bnteste
wenig weniger am wenigsten der,die,das wenigste
billig billiger am billigsten der,die,das billigste
schnell schneller am schnellsten der,die,das schnellste
hübsch hübscher am hübschesten der,die,das hübscheste
faul fauler am faulsten der,die,das faulste

Ako pridjev završava na -el i -er onda ovo e otpada u komparativu:

dunkel dunkler am dunkelsten der,die,das dunkelste
teuer teurer am teuersten der,die,das teuerste
sauer saurer am sauersten der,die,das sauerste

nepravilni oblici:

gut besser am besten der,die,das beste
gern lieber am liebsten der,die,das liebste
viel mehr am meisten der,die,das meiste
bald eher am ehesten der,die,das meiste

sa promjenom vokala/samoglasnika:

kod nekih pridjeva a, o i u prelaze u ä, ö, i ü:

alt älter am ältesten der,die,das älteste
kurz kürzer am kürzesten der,die,das kürzeste
stark stärker am stärksten der,die,das stärkste
groß größer am größten der,die,das größte
hart härter am härtesten der,die,das härteste
hoch höher am höchsten der,die,das höchste
lang länger am längsten der,die,das längste
kalt kälter am kältesten der,die,das kälteste
scharf schärfer am schärfsten der,die,das schärfste
grob gröber am gröbsten der,die,das gröbste
jung jünger am jüngsten der,die,das jüngste
gesund gesünder am gesündesten der,die,das gesündeste
klug klüger am klügsten der,die,das klügste